10 / 100

Lắp đặt hệ thống PCCC nhà máy Dược Phẩm Trung Ương Vidipha

Lắp đặt hệ thống PCCC nhà máy Dược Phẩm Trung Ương Vidipha

Ngày 30 tháng 01 năm 2003 theo  Quyết định số 468/2003/QĐ-BYT của Bộ Trưởng Bộ Y Tế cổ phần hoá Công Ty Phát Triển Kỹ Nghệ Dược TW  VIDIPHA thành Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA với tổng số vốn là 19,9 ty đồng trong đó nhà nước nắm giữ 45% vố điều lệ .

Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động cho nhà máy dược phẩm Trung Ương Vidipha

Lắp đặt hệ thống chữa cháy cho nhà máy dược Phẩm Trung Ương Vidipha

Lắp đặt hệ thống xả khí FM-200